Leerlingenraad

Het is leuk en uitdagend om mee te denken over de dagelijkse gang van zaken in school. Daarom heeft de CSB een leerlingenraad. Als jij in de leerlingenraad zit praat je mee over de dingen die in en om de school gebeuren. In overleg met de schoolleiding kunnen er dingen veranderen in de school.

Meer informatie

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) is vastgelegd dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) instelt. De MR speelt een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van een groot aantal zaken die de school direct betreffen. Op andere vlakken heeft ze adviesrecht.

Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen het onderwijs op de CSB. De OR vertegenwoordigt de ouders in gesprekken met de schoolleiding. De OR adviseert de schoolleiding over zaken die de ouders bezighouden, zowel in positieve als in negatieve zin. Er wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten en er worden verbeterpunten bedacht en besproken.

Meer informatie