Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Informatie maatregelen omtrent Corona

Op deze pagina vind je de meest actuele maatregelen en afspraken die zijn gemaakt om het onderwijs op de CSB zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Navigeer naar
Onderwijs op afstandBereikbaarheid Communicatie & Onderwijs op afstandOudergespreksavond - 10 minuten gesprekkenEindexamensWachtwoorden en login-gegevens Magister en Office 365MediatheekCoronaproof scheikundelessen in de nieuwe scheikunderuimtes

Onderwijs op afstand

Na het besluit van de regering om de scholen te sluiten, proberen wij voor al onze leerlingen op afstand onderwijs te organiseren. Wij realiseren ons dat onderwijs op afstand niet de kwaliteit kan garanderen die wij in de reguliere lessen kunnen bieden. Ons doel is om er in ieder geval voor te zorgen dat er geen grote achterstanden ontstaan en dat onze eindexamenkandidaten goed worden voorbereid op het eindexamen. Dit vraagt van zowel onze leerlingen, ouders als collega’s een grote inzet en flexibiliteit. Goed onderwijs maken we samen!

Om onderwijs op afstand te realiseren hebben wij de onderstaande afspraken en maatregelen genomen.

Bereikbaarheid

Ons onderwijs op afstand is momenteel in volle gang. Vanwege de recente aanscherpingen van de maatregelen omtrent de Coronacrisis zal de school echter vanaf woensdag 25 maart tot nadere orde zijn gesloten. De school is alleen open op afspraak. Telefonisch zijn wij vanaf 6 mei tussen 8:00-14:00uur bereikbaar. Voor algemene vragen kunt u een mail sturen naar administratie@csb-amsterdam.nl.

Voor vragen met betrekking tot het onderwijs van uw zoon of dochter kunt u zoals altijd via de mail contact opnemen met de mentor of de leerjaarcoördinator.

Communicatie & Onderwijs op afstand

notitie-bij-on-line-rooster-per-20-april-20.pdf

Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen leerlingen en docenten (en ouders) zo goed mogelijk zal verlopen in de komende periode, staat hieronder beschreven welke digitale middelen wij inzetten om het onderwijs op afstand te realiseren.

Mail
Alle communicatie met de docenten verloopt via de mail. Via de mail kunnen vragen worden gesteld over de lesstof of over andere praktische zaken. Ook de mentor zal de leerlingen via de mail op de hoogte houden. We gaan er vanuit dat alle leerlingen gebruik maken van hun school-email, dus niet met hun privé email.
School-email is te vinden door in te loggen op www.office.com met het school-emailadres ([leerlingnummer]@lln.csb-amsterdam.nl) en het bijbehorende wachtwoord. Op de startpagina van Office open je vervolgens Outlook.

De volgende informatie is verstrekt aan de ouders en leerlingen:

Magister
In Magister staat in het normale rooster al het huiswerk voor de betreffende vakken.
Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van Magister studiewijzers en Magister opdrachten om leerlingen te informeren over de lesstof en om gemaakte opdrachten in te leveren.
Ook wordt daar het huiswerk aangegeven of er op een bepaald lesuur een interactieve les zal worden gegeven via Teams.

Teams
Via teams kunnen leerlingen deelnemen aan een interactieve les via een videoverbinding. Leerlingen nemen hieraan deel via een laptop of computer. Mocht het niet lukken om deel te nemen met een computer of laptop, dan kan er ook gebruik worden gemaaktvan de Teams app op je telefoon of tablet. De Microsoft Teams app is te downloaden vanuit de Appstore of PlayStore.
Teams is te vinden op de computer door in te loggen op www.office.com met het school-emailadres([leerlingnummer]@lln.csb-amsterdam.nl) en het bijbehorende wachtwoord. Op de startpagina van Office open je vervolgens Teams. In de linkerkolom onder het tabblad Teams vind je alle Teams waaraan jij deelneemt.

WhatsApp
Veel mentoren maken gebruik van WhatsApp om te communiceren met hun mentorklas. Dit is een snelle en effectieve manier van communiceren. We zien WhatsApp echter niet als een officieel communicatiemiddel tussen leerlingen en docenten en we verwachten dus ook niet van docenten om via deze weg communiceren.

Ondersteuning

Mocht je hulp nodig hebben bij het werken met de bovengenoemde middelen probeer dan eerst je medeleerlingen te vragen om te helpen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de mentor. De mentor kan vertellen wat te doen.

Oudergespreksavond - 10 minuten gesprekken

Wij verzoeken ouders zich in de oudergesprekken te richten op het vak en ontwikkeling van hun kind. We kunnen ons voorstellen dat er ook veel vragen zijn over het onderwijs op afstand, wat gebeurt er na 6 april, de overgangsnormen, etc. Dit soort informatie wordt per mail gedeeld door de schoolleiding of door de mentor zodra er meer duidelijkheid is. Onze docenten nemen op de oudergespreksavond zelf steeds contact op via Teams. Het kan zijn dat het niet lukt om dit exact op het geplande moment te doen. Wij vragen daarom om iets langer te reserveren dan de stipte aanvangstijd.

Eindexamens

Minister Slob heeft in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. Dit geldt zowel voor de schriftelijke examens mavo en havo als voor het CPE tekenen voor de mavo leerlingen.

Nieuwe regels
De examentijd is altijd een spannende tijd. Voor de huidige examenkandidaten geldt dat meer dan ooit. Omdat het schoolexamen nu bepaalt of zij slagen en tegelijkertijd nog niet bekend is hoe dit landelijk precies wordt geregeld kunnen we nu niet over alles duidelijkheid verschaffen.
Wel hebben wij onderzocht en, na overleg met inspectie en met instemming van MR, vastgesteld hoe wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk kansen kunnen bieden. Die kansen bieden we vooral aan door, binnen ons eigen PTA en examenreglement, extra gelegenheid tot herkansen mogelijk te maken.

De officiële tekst is te vinden via deze link: addendum-herkansingregeling.

De nieuwe procedure voor inhalen en herkansen
In de praktijk betekent dit dat we alle herkansbare PTA-onderdelen nog minimaal drie keer aanbieden. Hoe dat er uit ziet, is te vinden in de bijlage: tijd en procedure herkansingsperiodes.

Voor het afnemen van schoolexamens mag je op dit moment wel naar school. Wij zorgen vanuit de CSB door allerlei extra stappen dat dit op een veilige manier gebeurt.

Lees daarom voordat je naar school komt het protocol; protocol afnemen schoolexamens en herkansingen.

Thuis studeren
Docenten zetten in Magister hoe de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het schoolexamen. Daarnaast worden er interactieve momenten via Teams aangeboden.

Mondelingen

Mondelingen worden via Microsoft Teams afgenomen. Deze moeten wel worden opgenomen. De examinator legt contact met de leerling voor een afspraak.

Wachtwoorden en login-gegevens Magister en Office 365

Mochten leerlingen hun login-gegevens kwijt zijn voor Magister of Office 365 dan kunnen zij een mail sturen naar mevrouw Nijks: a.nijks@csb-amsterdam.nl

Mediatheek

Nu ook veel bibliotheken in de stad niet open zijn, is het mogelijk voor leerlingen om boeken te lenen vanuit onze mediatheek. Hiervoor maak je een afspraak met mevrouw Nijks door een mail te sturen naar a.nijks@csb-amsterdam.nl.

Coronaproof scheikundelessen in de nieuwe scheikunderuimtes