Ouderraad
Leerlingenraad
PMR

Overleg, inspraak en medezeggenschap

De CSB kent een duidelijke overlegstructuur. Onderwijskundige zaken worden met de verschillende teams besproken. De formele afhandeling van onderwijskundige en organisatorische zaken vindt plaats in overleg met de medezeggenschapsraad. Naast dit overleg vindt er regelmatig overleg plaats met de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vormt het wettelijk overlegorgaan met bestuur en schoolleiding. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit alle geledingen van de school: personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De leden van de raad worden gekozen uit de geledingen. De raad vergadert enkele malen per jaar over voorgenomen besluiten van de schoolleiding. De raad heeft advies- of instemmingsrecht over een aantal zaken dat in het medezeggenschapsreglement omschreven is. De raad wisselt jaarlijks gedeeltelijk van samenstelling.

Ouderraad (OR)

Wij hechten waarde aan een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt niet alleen ten aanzien van de ondersteuning en aandacht voor leerlingen apart, maar ook voor het onderwijs op de CSB in het algemeen. De schoolleiding heeft om deze reden periodiek overleg met de ouderraad over diverse zaken met betrekking tot de CSB. Enkele leden van de ouderraad maken deel uit van de medezeggenschapsraad. Zodoende behartigt de ouderraad van de CSB bij bestuur en schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) die interesse hebben om in de ouderraad zitting te nemen, kunnen dit kenbaar maken via: ouderraad@csb-amsterdam.nl De ouderraad organiseert jaarlijks voor ouder(s)/verzorger(s) een thema-avond waarop op interactieve wijze een actueel onderwerp wordt besproken. De afgelopen jaren zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: Het puberend brein, sociale media en motivatie. De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@csb-amsterdam.nl

Leerlingenraad (LLR)

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in een leerlingenraad. Leerlingen zijn gebonden aan het leerlingstatuut. In het statuut staat wat de rechten en plichten van de leerlingen zijn. Een van die rechten is bemoeienis met de besluitvorming. De leerlingenraad is te bereiken via: leerlingenraad@csb-amsterdam.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De CSB maakt onderdeel uit van de Cedergroep. Deze scholengroep kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waar ook leden vanuit de CSB zitting in hebben. De informatie over de samenstelling van GMR vindt u op de website van de Cedergroep.

Voor meer informatie kunt u het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement GMR van de Cedergroep bekijken.